Najczęstsze pytania dotyczące świadczenia postojowego

1. Jakie warunki musi spełnić osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej?

Świadczenie przysługuje zleceniobiorcy, gdy przychód uzyskany z umowy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r. kwota ta wynosi 15 595,74 zł).

2. Jaka jest wysokość świadczenia postojowego dla zleceniobiorcy?

Świadczenie postojowe wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080 zł. Natomiast w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą, rozliczających się w formie karty podatkowej – świadczenie postojowe wynosić będzie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, tj. 1 299,99 zł.

3. Czy osoby do 26 lat (uczniowie i studenci) pracujący na umowę zlecenia lub o dzieło (bez zgłoszenia do ZUS) może otrzymać postojowe?

Osoby te mogą skorzystać ze świadczenia postojowego, jeśli umowa była zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. i nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz są spełnione pozostałe warunki przewidziane w przepisach.

4. Jak ustalić wysokość przysługującego świadczenia postojowego dla zleceniobiorców rozliczanych za godzinę pracy?

W takim przypadku, składając wniosek trzeba wskazać kwotę przeliczoną na wynagrodzenie jakie zostałoby osiągnięte za miesiąc pracy. Przychód należy podać w kwocie brutto.

5. Czy wniosek o świadczenie może złożyć również zleceniobiorca, jeżeli nie może tego zrobić zleceniodawca?

Wniosek o świadczenie postojowe może złożyć wyłącznie zleceniodawca lub zamawiający (w przypadku umów o dzieło), ponieważ to zleceniodawca albo zamawiający potwierdza m.in. fakt, że w prowadzeniu jego działalności w następstwie wystąpienia COVID-19 był przestój. Do wniosku musi także zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej.

6. Czy świadczenie postojowe przysługuje zleceniobiorcy, któremu nie przedłużono umowy po zakończeniu poprzedniej lub z którym rozwiązano umowę zlecenie zawartą na czas nieokreślony?

Świadczenie postojowe przysługuje jeśli osoba wykonuje umowę cywilnoprawną zawartą przed
1 kwietnia 2020 r. i nastąpiło ograniczenie albo zakończenie jej wykonania w związku z COVID-19.

Zachowane muszą być także warunki:

  • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.),
  • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
7. Czy jeżeli zleceniobiorca nie posiada rachunku bankowego to jak zostanie wypłacone postojowe?

Posiadanie rachunku bankowego jest niezbędne. Wypłata świadczenia postojowego następuje wyłącznie w formie bezgotówkowej.

8. W jaki sposób ZUS będzie informował płatników o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o postojowe?

Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, świadczenie postojowe zostanie przekazane na konto. W przypadku wątpliwości, ZUS może skontaktować się pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Decyzja odmowna w sprawie świadczenia postojowego będzie dostępna na PUE ZUS lub przesłana za pośrednictwem poczty.

9. Co w przypadku gdy pracodawca odnowił umowę-zlecenie 20 lutego (poprzednia obowiązywała od listopada do 19 lutego), czy mogę liczyć na świadczenie postojowe dla zatrudnionych na umowę-zlecenie?

Tak. W przypadku gdy pomiędzy umowami nie ma ani jednego dnia przerwy będą one traktowane jako ciągłość wykonywania pracy.

10. Czy jeśli wniosek o świadczenie postojowe nie wpłynie do ZUS do końca maja to zleceniobiorca nie otrzyma dofinansowania za miesiąc maj?

Ustawodawca nie określa za jaki miesiąc przysługuje Zleceniobiorcy świadczenie. Określa tylko warunki, jakie należy spełnić, aby świadczenie otrzymać. Zleceniodawca może złożyć wniosek o świadczenie postojowe w terminie 3 miesięcy od momentu ogłoszenia końca stanu epidemii.

Świadczenie postojowe przysługuje jeśli osoba wykonuje umowę cywilnoprawną zawartą przed
1 kwietnia 2020 r. i:

  • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.),
  • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,

i nastąpiło ograniczenie albo zakończenie jej wykonania w związku z COVID-19