Informacje dot. deklaracji PIT za miniony rok

1. Kiedy otrzymam PIT za 2021 rok?

Zgodnie z ustawą o Podatku Osobowym od Osób Fizycznych roczne obliczenie podatku, pracodawca (płatnik) sporządza deklarację do końca stycznia, po upływie roku podatkowego.
Do końca stycznia pracodawca przesyła deklarację PIT urzędowi skarbowemu drogą elektroniczną. a do końca lutego pracownikowi (podatnikowi) drogą pocztową.

Wszystkie deklaracje PIT zostaną wystawione i wysłane do wszystkich pracowników pocztą (w kolejności alfabetycznej nazwisk pracowników) najpóźniej do 2.03.2021.

2. Czy pracownik zatrudniony tylko w grudniu 2021 roku, otrzyma PIT za 2021 rok?

Jeżeli pracownik był zatrudniony tylko w grudniu 2021 roku, a wynagrodzenie za ten miesiąc otrzymał w styczniu 2022 roku to nie otrzyma deklaracji PIT za 2021 rok, ponieważ przychód osiągnął w 2022 roku. W związku z tym deklarację PIT za przychód w styczniu 2022 roku pracownik otrzyma do końca lutego 2022 roku.

3. Czy pracownik, który nie był zatrudniony w 2021 roku u danego pracodawcy, może otrzymać deklarację PIT za 2021 rok?

Pracownik może otrzymać deklarację PIT za 2021 rok w sytuacji, gdy otrzymał w miesiącu styczniu 2022 roku wynagrodzenie za pracę wykonaną jeszcze w 2021 roku.
Jeśli osiągamy przychód (wpłatę na konto) w danym roku, otrzymujemy deklarację w roku kolejnym.

4. Czy pracownik zatrudniony tylko w jednej firmie, może otrzymać poza deklaracją PIT-11 jeszcze inną deklarację PIT?

Tak, może otrzymać jeszcze inną deklarację np. deklarację PIT- 8C, który jest wystawiany jest za przychody uzyskane z innych źródeł niż stosunek pracy. Takim przychodem może być np. otrzymany bon.

5. Czy w przypadku zmiany adresu zamieszkania i/lub urzędu skarbowego należy poinformować pracodawcę i w jaki sposób?

Tak. W przypadku zmiany adresu zamieszkania i/lub urzędu skarbowego nalezy powiadomić pracodawcę. Należy to zgłosić na odpowiednim dostępnym u koordynatora LeasingTeam formularzu. Formularz z własnoręcznym podpisem można zostawić u koordynatora LeasingTeam lub przesłać pocztą do Działu Obsługi Pracownika na poniższy adres:

 

Dział Obsługi Pracownika
LeasingTeam Group
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

6. Jeśli mam inne pytanie dotyczące deklaracji PIT, gdzie mam je kierować?

W przypadku innych pytań dotyczących deklaracji PIT 2021 prosimy o kontakt na poniższy adres e-mail: