Najczęstsze pytania pracowników

1. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek chorobowy w przypadku współpracy w ramach umowy zlecenie ?
Osoby współpracujące z firmą w ramach umowy zlecenia mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (w przypadku umowy o pracę ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe). Zasiłek chorobowy w przypadku umowy zlecenia należy się od pierwszego dnia choroby tylko w sytuacji, gdy upłynie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, co wynika z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jeżeli niezdolność do pracy wystąpi w trakcie tych 90 dni, zasiłek nie będzie przysługiwał (co do zasady).
2. Podałem numer rachunku bankowego do wpłat wynagrodzenia. Dlaczego otrzymałem je przekazem pocztowym ?

Wynagrodzenie jest wysyłane przekazem pocztowym tylko, jeśli pracownik nie podał swojego numeru konta bankowego lub podał błędny numer konta. Upewnij się więc, czy podałeś właściwy numer konta i skontaktuj się z nami, aby poprawić lub uzupełnić dane.

3. W jaki sposób naliczany jest urlop w przypadku pracy tymczasowej ?

W przypadku umowy o pracę tymczasową pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy, czyli pracy.

4. Dlaczego w przypadku pracy tymczasowej zwolnienia lekarskie i urlop bezpłatny są traktowane jako niedyspozycja pracownika, przez co okres ten nie jest brany pod uwagę przy wyliczaniu przysługującego urlopu wypoczynkowego ?

W przypadku umowy o pracę tymczasową pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy. Pracownik tymczasowy pozostaje w dyspozycji pracodawcy, gdy: świadczy pracę, wykonując polecenia pracodawcy, nie świadczy pracy, ale jest zdolny do wykonywania poleceń służbowych, oczekuje na nie i chce je wykonać. Podczas zwolnienia lekarskiego i urlopu bezpłatnego, pracownik nie jest do dyspozycji pracodawcy, co oznacza, że ten czas nie jest brany pod uwagę przy wyliczaniu przysługującego mu urlopu. 

5. W jaki sposób naliczany jest urlop w przypadku umowy o pracę ?

W przypadku umowy o pracę, wysokość należnego urlopu uzależniona jest od okresu zatrudnienia i wynosi:  20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,  26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Do okresu zatrudnienia wlicza się czas nauki związany z ukończeniem:  zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,  średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,  średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,  średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,  szkoły policealnej – 6 lat, szkoły wyższej – 8 lat. Okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy wlicza się okres zatrudnienia lub okres nauki – w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. Pracownik, który podjął pracę po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym, uzyskuje prawo do urlopu wraz z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu (20 lub 26 dni). Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. 

6. W jaki sposób naliczany jest urlop w przypadku umowy zlecenie ?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, do której nie mają zastosowania zasady Kodeksu Pracy. W związku z tym zleceniobiorcy nie przysługuje urlop wypoczynkowy.

7. W jakim terminie przelewane są premie ?

Zazwyczaj premie są wypłacane razem z wynagrodzeniem. Jeśli jednak nasz klient, na rzecz którego wykonujesz pracę, przekaże nam informację o przyznanej premii w późniejszym terminie, pieniądze zostaną wypłacone w najbliższym terminie płatności od momentu otrzymania przez nas takiej informacji. 

8. Jak szybko otrzymam dokument RCA, ZUA, ZWUA, ZIUA ?

Dokumenty RCA, ZUA, ZWUA i ZIUA funkcjonują w rozliczeniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dokumentów tych nie wysyłamy pracownikom.

9. Czy istnieje możliwość zawarcia umowy kodeksowej i na jaki okres czasu ?

Warunki zatrudnienia są ustalane indywidualnie w zależności od projektu. O szczegóły należy pytać Koordynatora w LeasingTeam Group.

10. Czy można wydłużyć okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tymczasową lub współpracy w ramach umowy zlecenie ?

Warunki zatrudnienia są ustalane indywidualnie w zależności od projektu. O szczegóły należy pytać Koordynatora w LeasingTeam Group.

11. Dlaczego nie otrzymałem wynagrodzenia za czas, gdy przebywałem na zwolnieniu lekarskim ?

Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane na podstawie otrzymanego oryginalnego i prawidłowo wystawionego zwolnienia lekarskiego. Wyrównanie zostanie wypłacone, jak tylko otrzymamy oryginał dokumentu

12. Czy za zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zostanie potrącona składka ?

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego jest bezpłatne. Nie potrącamy składek z tego tytułu, ani nie pobieramy dodatkowych opłat za zgłoszenie dzieci. Wystarczy wypełnić odpowiedni dokument, przekazać go właściwej osobie i dziecko zostanie zgłoszone do ZUS.

13. Kiedy otrzymam zwrot pieniędzy za badanie lekarskie / okulary / delegację ?

Po dostarczeniu odpowiednich dokumentów przez pracownika, firma wypłaca należność w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzeń.

14. Kiedy otrzymam świadectwo pracy ?

Świadectwo pracy wyślemy Ci w ciągu 7 dni na Twój adres zameldowania. Do tego należy doliczyć czas dostarczenia dokumentu przez Pocztę Polską. 

15. Współpracuję z firmą w ramach umowy cywilnoprawnej. Czy otrzymam świadectwo pracy ?

Zgodnie z regulacjami prawnymi, zleceniobiorcy nie otrzymują świadectwa pracy po zakończeniu współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej. Mogą natomiast otrzymać kartę wynagrodzeń oraz zaświadczenie o zatrudnieniu wydawane przez pracodawcę na wniosek zleceniobiorcy

16. W jakim czasie realizujecie korektę wynagrodzenia ?

Wszelkie niezgodności wynagrodzeń należy niezwłocznie zgłaszać do Koordynatora lub do Działu Obsługi Pracownika. Monit od razu zostanie przekazany do Działu Kadr i Płac. Korekty wynagrodzenia są wykonywane niezwłocznie (jeśli błąd jest po stronie LeasingTeam) bądź w najbliższym terminie wypłaty (pozostałe). 

17. W jaki sposób mogę uzyskać potwierdzenie zatrudnienia i wysokości zarobków dla komornika ?

Taka informacja jest wysyłana bezpośrednio do komornika, na podstawie dokumentu o zajęciu wynagrodzenia.

18. Czy możecie telefonicznie potwierdzić moje zatrudnienie, gdy zadzwoni pracownik banku ?

Jeśli przekażesz bankowi zaświadczenie wydane przez LeasingTeam Group, pracownik banku może skontaktować się z naszą firmą w celu potwierdzenia autentyczności zaświadczenia. Podczas rozmowy telefonicznej pracownik banku odczytuje treść zaświadczenia, a przedstawiciel LeasingTeam Group wyłącznie potwierdza zgodność odczytanych danych. Ze względu na ochronę danych osobowych LeasingTeam Group nie podaje osobom zewnętrznym danych swoich pracowników.

19. W jaki sposób zgłosić potrzebę zaświadczenia o zarobkach i/lub zatrudnieniu ?

Zaświadczenie o zarobkach i/lub zatrudnieniu możesz pobrać i wydrukować, logując się do portalu LeasingTeam HRM. Jeśli nie masz dostępu do portalu, zgłoś potrzebę zaświadczenia do Koordynatora w LeasingTeam Group. Zaświadczenie wystawimy w ciągu 3 dni roboczych. W zależności od Twoich preferencji, możemy je wysłać pocztą na wskazany przez Ciebie adres, przekazać je drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Koordynatora.

20. Czy mogę co miesiąc otrzymywać z firmy zaświadczenia o zarobkach i/lub zatrudnieniu, bez każdorazowego zgłaszania takiej potrzeby Koordynatorowi ?

Zaświadczenie o zarobkach i/lub zatrudnieniu możesz w każdym momencie pobrać i wydrukować, logując się do portalu LeasingTeam HRM. Jeśli nie masz dostępu do portalu, zgłoś potrzebę zaświadczenia Koordynatorowi LeasingTeam Group lub kontaktując się z Działem Obsługi Pracownika. Zgodnie z obowiązującymi zasadami zaświadczenia są wystawiane jedynie na prośbę pracownika. 

21. W jakim czasie po zgłoszeniu zapotrzebowania otrzymam zaświadczenie do banku, urzędu czy ZUS ?

Po zgłoszeniu zapotrzebowania do Działu Obsługi Pracownika lub bezpośrednio do Koordynatora w LeasingTeam Group, dokument zostanie wystawiony w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu zgłoszenia.

22. Czy mogę telefonicznie podać lub zmienić numer konta bankowego albo dane osobowe ?

Dane osobowe i numer konta bankowego nie mogą być zmieniane na podstawie rozmowy telefonicznej lub oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną. Za każdym razem należy złożyć w tej sprawie pisemne oświadczenie w oddziale LeasingTeam Group lub u Koordynatora. 

23. Kiedy wypłacane są wynagrodzenia?

Wynagrodzenia są wypłacane:

 • osobom zatrudnionym w ramach umowy o pracę – 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni lub ostatniego dnia miesiąca, za dany miesiąc,
 • osobom współpracującym w ramach umowy zlecenie – 21. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni.
24. Dlaczego z tytułu absencji (zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, urlop rodzicielski) pracownicy otrzymują niższe wynagrodzenie ?

Zgodnie z art. 11 punkt 1 i 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych, w razie choroby lub macierzyństwa, wynagrodzenie za okres choroby oraz zasiłek chorobowy wypłacane są z ubezpieczenia społecznego. Ustawa reguluje wysokość zasiłku chorobowego i ustala go generalnie na poziomie 80% podstawy wymiaru zasiłku. Wyjątki stanowią sytuacje, kiedy stawki miesięcznego zasiłku chorobowego są odmienne i wynoszą:

 • 70% podstawy wymiaru zasiłku za okres pobytu w szpitalu
 • 100% podstawy wymiary zasiłku, także za okres pobytu w szpitalu, gdy niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy:
  • przypada w okresie ciąży,
  • powstała w wyniku wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • powstała na skutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Zgodnie z art. 31 ustawy o świadczeniach pieniężnych, w razie choroby lub macierzyństwa zasiłek macierzyński wynosi:

 • 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego, za okres do:
  • 6 tygodni urlopu rodzicielskiego - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • 8 tygodni urlopu rodzicielskiego - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie dwojga lub więcej dzieci;
 • 60% podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego przysługujący po upływie powyższych okresów;
 • 80% podstawy wymiaru za okresy wszystkich wymienionych wyżej urlopów, ale pod warunkiem, że pracownica nie później niż w ciągu 21 dni po porodzie, złoży pisemny wniosek o udzielenie po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

Podstawę obliczania wymiaru zasiłku zgodnie z art. 36 wyżej wymienionej ustawy stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Nie może być ona niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków pracownika.