Grupa LeasingTeam świadczy usługiz zakresu zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególną dbałością o ochronę środowiska naturalnego.

 

Wstęp:
Jako agencja zatrudnienia uznajemy znaczenie ochrony środowiska i promowania zrównoważonych praktyk. Zobowiązujemy się do zmniejszania naszego wpływu na środowisko i ciągłego doskonalenia naszych działań w zakresie ochrony środowiska.

 

Oświadczenie:
Zobowiązujemy się do:

 • Przestrzegania wszystkich przepisów, regulacji i norm dotyczących ochrony środowiska;
 • Zapobiegania zanieczyszczeniom poprzez minimalizowanie ilości odpadów, zmniejszanie zużycia energii oraz promowanie korzystania z produktów i usług przyjaznych dla środowiska;
 • Zmniejszenia naszego śladu węglowego poprzez minimalizację emisji gazów cieplarnianych i promowanie efektywności energetycznej;
 • Zachęcania naszych pracowników, klientów i dostawców do przyjmowania zrównoważonych praktyk i zmniejszania ich wpływu na środowisko;
 • Ciągłego doskonalenia naszych działań w zakresie ochrony środowiska poprzez wyznaczanie celów, monitorowanie postępów i przegląd naszego systemu zarządzania środowiskowego;
 • Komunikowania naszej polityki środowiskowej wszystkim interesariuszom i angażowania ich w nasze wysiłki na rzecz ochrony środowiska.

 

Zakres:
Niniejsza polityka dotyczy wszystkich naszych działań, produktów i usług, w tym:

 • Operacji biurowych, takich jak zużycie papieru, zużycie energii, gospodarka odpadami i transport;
 • Rekrutacje i pośrednictwo pracy, takie jak ogłoszenia o pracę, rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami i pośrednictwo pracy;
 • Zarządzanie relacjami z klientami i dostawcami, takimi jak umowy, negocjacje i komunikacja;
 • Szkolenia i działania uświadamiające dla naszych pracowników, klientów i dostawców.

 

Obowiązki:
Za politykę środowiskową odpowiada zespół zarządzający, który zapewnia, że:

 • Polityka jest wdrażana, utrzymywana i regularnie przeglądana;
 • Na wsparcie realizacji polityki przeznaczane są odpowiednie zasoby;
 • Pracownicy są informowani, szkoleni i motywowani do przestrzegania zasad;
 • Polityka jest komunikowana wszystkim interesariuszom, w tym klientom i dostawcom;
 • Polityka jest zintegrowana z naszymi procesami biznesowymi i procesami decyzyjnymi.

 

Cele:
Aby wywiązać się z naszych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, co roku ustalamy i przeglądamy cele środowiskowe.

Nasze cele skupiają się na:

 • Zmniejszeniu zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych;
 • Zwiększeniu wykorzystania produktów i usług przyjaznych dla środowiska;
 • Poprawie praktyk gospodarowania odpadami i recyklingu;
 • Promowaniu zrównoważonych praktyk wśród naszych pracowników, klientów i dostawców.

 

Recenzja:
Niniejsza polityka środowiskowa jest poddawana corocznemu przeglądowi w celu zapewnienia jej ciągłej przydatności, adekwatności i skuteczności. Przegląd zostanie przeprowadzony przez zespół zarządzający i będzie uwzględniał zmiany w naszej działalności, wymagania prawne, oczekiwania interesariuszy oraz ryzyka i szanse środowiskowe.