Wspieramy rozwój rynku pracy wdrażając innowacyjne rozwiązania HR, dzieląc się swoją wiedzą z firmami i kandydatami oraz współpracując z podmiotami, które mają realny wpływ na kształtowanie branży HR w Polsce.

PRACODAWCY POMORZA

Największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na obszarze województwa pomorskiego. Powstała w 1991 roku i posiada status organizacji reprezentatywnej, przez co ma bezpośredni wpływ na ustawodawstwo w ramach konsultacji społecznych oraz dostęp do funduszy unijnych dedykowanych organizacjom reprezentatywnym. Pracodawcy Pomorza zrzeszają blisko 1000 przedsiębiorstw o niezwykle szerokim profilu działalności – zarówno mniejsze przedsiębiorstwa jak i wielkie koncerny. Organizacja powołała sekcje branżowe, których celem jest omawianie bieżącej problematyki poszczególnych branż w ramach autonomicznych spotkań sekcji.
 
Misją Pracodawców Pomorza jest długofalowy, dynamiczny rozwój gospodarczy  regionu, jak również podmiotów zrzeszonych w organizacji, a celem wspólnego działania - obrona interesów pracodawców, reprezentowanie ich wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz instytucji nadzorujących i kontrolujących przedsiębiorstwa. Organizacja dba o utrzymanie poprawnych stosunków w relacji pracodawca-pracobiorca, a swoją działalność dofinansowuje ze składek członkowskich.

Więcej na www.pracodawcypomorza.pl

PRZEDSIĘBIORCY.PL

Organizacja reprezentująca interesy pracodawców w Polsce, powołana na rzecz budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorców w Polsce oraz reprezentowania ich interesów wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji publicznej. Misją organizacji jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom jak najlepszych warunków sprzyjających ich rozwojowi oraz podejmowanie inicjatyw promujących polskie marki, tym samym aktywne wspieranie polskiej gospodarki. Organizacja wpływa na tworzenie korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej i wierzy, że dzięki jej pracy oraz zaangażowaniu zrzeszonych podmiotów stworzy silną organizację mająca wpływ na kształtowanie nowoczesnego środowiska pracy.

Więcej informacji: www.przedsiebiorcy.pl  
 

PRO PROGRESIO

Jedyna w Polsce organizacja kompleksowo zajmująca się rozwojem branży outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu. W ramach działalności Pro Progressio znajdują się m.in. wsparcie inwestorów zagranicznych w lokowaniu centrów outsourcingowych w Polsce, edukacja branżowa oraz promocja najlepszych praktyk biznesowych sektora outsourcingu i organizacji z bezpośredniego otoczenia branży nowoczesnych usług dla biznesu. Pro Progressio zarządza jedynymi polsko-angielskimi mediami branży outsourcingowej – portalem OutsourcingPortal oraz magazynem Outsourcing&More, jest także właścicielem platformy Best2Invest.org oraz organizatorem Gali Outsourcing Stars. Codzienna współpraca i wypracowane relacje biznesowe z sektorem publicznym jak i prywatnym oraz międzynarodowymi organizacjami biznesowymi (np. Deutscher Outsourcing Verband, International Association of Outsourcing Professionals), czynią z Pro Progressio zaufaną i rzetelną organizację wspierającą rozwój przedsiębiorczości w Polsce.
Więcej informacji: www.proprogressio.pl 

FRANCUSKO-POLSKA IZBA GOSPODARCZA (CCIFP)

Skupia ponad 460 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Współtworzy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców. CCIFP to również platforma współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz promotor najlepszych praktyk biznesowych. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i jest strukturą samodzielną i samofinansującą się, działającą według prawa lokalnego.
Więcej informacji: www.ccifp.pl/

OGÓLNPOLSKI KONWENT AGENCJI PRACY

Organizacja non-profit zrzeszającą podmioty związane z rynkiem pracy, które oferują najwyższą jakość świadczonych usług w trosce o dobro stron stosunku pracy, jak i o podnoszenie standardów w branży. OKAP to obecnie ponad 60 podmiotów członkowskich. Na bieżąco współpracujem z grupą ekspertów, którzy służą pomocą w sprawach finansowych, podatkowych i ubezpieczeniowych. Ponadto korzysta z wiedzy i doświadczenia pracowników wszystkich naszych firm członkowskich. Więcej informacji: www.okap.org.pl

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW WARSZAWY I MAZOWSZA

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, zrzeszony w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, należy do Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. ZPWIM wspiera Konfederację Lewiatan w znoszeniu barier dla przedsiębiorców, działalności na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz dba o pozytywny wizerunek pracodawców w społeczeństwie. Więcej informacji: www.zpwim.pl

ONLINE TECHNOLOGIES HR

Spółka technologiczna z branży IT, funkcjonującą już 5 lat na rynku nowoczesnych rozwiązań informatycznych pod marką HRlink.pl. HRlink.pl to przyjazny, innowacyjny system do rekrutacji online i multipostingu ogłoszeń rekrutacyjnych, mający za zadanie wsparcie działów HR na każdym etapie realizacji projektów rekrutacyjnych. Więcej informacji: www.hrlink.pl

DIGITAL KNOWLEDGE CLUSTER

Inicjatywa zrzeszająca wiodące firmy, instytucje oraz ośrodki badawcze działające w obszarze edukacji, biznesu oraz nowoczesnych technologii informacyjnych. Celem działalności Digital Knowledge Cluster jest podniesienie konkurencyjności, innowacyjności i jakości usług świadczonych przez jego Partnerów. Wymogiem przynależności do sieci jest nastawienie na tworzenie i wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań w swojej działalności. Więcej informacji: www.knowledgecluster.pl

KARTA RÓŻNORODNOŚCI

Międzynarodowa inicjatywa zrzeszającej około 6 tysięcy pracodawców w 12 krajach europejskich. W Polsce Kartę Różnorodności wprowadziło Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a przystąpiło do niej już około 80 firm. Podpisanie karty jest zobowiązaniem do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania, a także promowania różnorodności oraz aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. Więcej informacji: www.kartaroznorodnosci.pl