Umowy cywilno-prawne

Zapewnia elastyczność i możliwość zdobywania różnych doświadczeń

 

Umowa zlecenie

 

Umowa zlecenie (tzw. umowa starannego działania) to umowa cywilnoprawna, w której jeden podmiot (tzw. zleceniodawca) zleca określone czynności, a drugi podmiot (tzw. zleceniobiorca) zobowiązuje się je wykonywać. Umowa zlecenie  co do zasady zawierana jest na czas określony i jest uregulowana w art. 734-751 Kodeksu Cywilnego. Stronami umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub osoby prawne. Do umowy zlecenie nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Pracy, dlatego zleceniobiorcy przysługują wyłącznie prawa wynikające z treści zawartej umowy. Przedmiotem umowy zlecenie jest najczęściej konkretna usługa, a liczy się staranne wykonywanie zleconego działania.
 

Dlaczego warto korzystać z tej formy współpracy?

  • elastyczne zatrudnienie – masz swobodę w zawieraniu i rozwiązywaniu umowy zlecenia, nie obowiązuje cię okres wypowiedzenia
  • 20% koszty uzyskania przychodu – możesz rozliczyć wysokie koszty uzyskania przychodu
  • elastyczny czas pracy – nie masz obowiązku pracy w określonym wymiarze czasu pracy i w wyznaczonych godzinach
  • ubezpieczenie społeczne – zleceniodawca ma obowiązek wpłacania do ZUS składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wszystkich umów, do wysokości płacy minimalnej, chyba że zleceniobiorca posiada inny tytuł do ubezpieczeń
  • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe -  w przypadku podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z tytułu zawartej umowy zlecenia, zleceniobiorca może dobrowolnie opłacać składkę chorobową, a jej opłacanie daje mu podobny przywilej jak pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę tzn. prawo do zasiłku chorobowego (płatne zwolnienie lekarskie)

 

Umowa o dzieło

 

Umowa o dzieło (tzw. umowa rezultatu) to umowa cywilnoprawna, w której wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła (czyli konkretnego wyniku pracy), a zamawiający do wypłaty wynagrodzenia określonego w umowie. Umowa ta jest regulowana Kodeksem Cywilnym art. 627-646. Zawierając taką umowę należy dokładnie określić dzieło, jakie ma wykonać realizujący zamówienie. Może to być dowolna rzecz, np. program komputerowy lub artykuł.  W umowie określa się spodziewane wyniki działań oraz ustaloną kwotę wynagrodzenia lub kryteria, na podstawie których zostanie ono określone. Do umowy o dzieło nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Pracy, dlatego wykonawcy dzieła przysługują wyłącznie prawa wynikające z treści zawartej umowy.

 

Dlaczego warto korzystać z tej formy współpracy?

  • elastyczny czas pracy – sam decydujesz, kiedy wykonujesz pracę i ile czasu na nią poświęcasz
  • większe wynagrodzenie na rękę –  w przeciwieństwie do innych rodzajów umów, umowa o dzieło nie wymaga odprowadzania składek do ZUS, więc otrzymujesz największą kwotę netto
  • swoboda w wykonywaniu pracy – wykonujesz pracę w dowolnym miejscu i bez nadzoru, liczy się tylko rezultat twoich działań