W sytuacji kryzysowej spowodowanej m. in.: zmianami na rynku, konkurencją, kryzysem gospodarczym lub zdarzeniami losowymi, przedsiębiorca chcąc ratować firmę może zastosować jedną z metod redukcji kosztów czyli zwolnienia grupowego. Podczas kryzysu występującego w firmie przedsiębiorca staje w obliczu bardzo trudnych decyzji. Procedura zwolnienia grupowego wiąże się z wieloma przepisami oraz formalnościami do dopilnowania. 

 

Czym są zwolnienia grupowe? 

Ustawa o zwolnieniach grupowych ma zastosowanie wtedy gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób oraz, gdy firma rozwiązuje stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 

 

 

O zwolnieniach grupowych można mówić tylko wtedy, gdy przedsiębiorca spełni powyższe warunki zwalniając w ciągu 30 dni:

  • 10 pracowników, jeśli zatrudnia ich mniej niż 100
  • 10% pracowników, jeśli zatrudnia od 100 do 300 osób 
  • 30 pracowników, jeśli zatrudnia powyżej 300 osób

 

Dodatkowe obowiązki pracodawcy

Pracodawca mając zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych musi skonsultować się ze związkami zawodowymi oraz powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy i poinformować o ustaleniach przyjętych w drodze negocjacji ze związkami zawodowymi. 

UWAGA! W przypadku przeprowadzenia zwolnienia grupowego rozwiązanie umowy z pracownikiem może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawiadomienia urzędu pracy o zawartym ze związkami zawodowymi porozumieniu. 

 

Odprawa Pracownicza 

Pracownicy zwalniani w ramach zwolnień grupowych otrzymują świadczenie w wysokości zależnej od okresu zatrudnienia w danej firmie. Odprawa wynosi odpowiednio: 

  • ekwiwalent 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • ekwiwalent 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres od 2-8 lat;
  • ekwiwalent 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Odprawa nie może być wyższa niż wartość 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za prace obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. 

 

>> Najważniejsze informacje o odprawach pracowniczych po zwolnieniu z pracy

 

Ponowne zatrudnienie pracownika po zwolnieniu grupowym

Pracownicy zwolnieni w ramach grupowego wypowiedzenia mają pierwszeństwo powrotu do firmy. Jednak nie ma gwarancji na otrzymanie tego samego stanowiska, wynagrodzenia czy warunków pracy, jeśli: 

  • pracodawca ponownie zatrudnia pracowników w tej samej grupie zawodowej;
  • zgłoszony pracownik zgłosił w ciągu roku od zwolnienia zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy;
  • nie minęło jeszcze 15 miesięcy od rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego.

Pracodawca ma obowiązek przyjąć do pracy wcześniej zwolnioną osobę. W przeciwnym razie pracownik może domagać się przyjęcia do pracy i odszkodowania. 

 

W przypadku gdy miejsc pracy jest mniej niż zwolnionych wcześniej pracowników, należy stworzyć kryteria w oparciu o zasady równego traktowania, pozwalające wybrać, kto zostanie ponownie przyjęty do pracy.