Pracownicy zagraniczni to dla wielu polskich firm szansa na zapełnienie wakatów i rozwój działalności. Stanowiska pracy w Polsce cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród imigrantów z Ukrainy, Białorusi czy Rosji, ale w naszym kraju nie brakuje również pracowników z Chin, Indii, Filipin i wielu innych krajów świata. Jak wygląda zatrudnienie cudzoziemca? Jakie formalności należy spełnić? Przeczytaj i sprawdź!

 

Jak zatrudnić cudzoziemca – podstawy

Na pewno nie można powiedzieć, by zatrudnienie cudzoziemca w Polsce było kwestią problematyczną. Natomiast wiąże się to z pewnymi istotnymi przepisami i procedurami prawnymi. Ich dopełnienie jest konieczne, jeśli chce się uniknąć problemów z wymiarem sprawiedliwości.

 

Warto przy tym wiedzieć, że za cudzoziemca uważa się każdą osobę, która nie ma polskiego obywatelstwa, natomiast zatrudnienie to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą. Cudzoziemiec może również wykonywać pracę lub świadczyć usługi na mocy umów cywilnoprawnych. W większości przypadków zatrudnienie obcokrajowca wymaga ubiegania się o zezwolenie.

 

Zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca

Zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca można otrzymać od wojewody po złożeniu odpowiedniego wniosku. To obowiązek należący do pracodawcy. Aby otrzymać zezwolenie, muszą być spełnione dwa główne warunki:

 • wynagrodzenie cudzoziemca określone w umowie nie może być niższe od wynagrodzeń pracowników na porównywalnych stanowiskach,
 • wojewoda musi otrzymać od starosty potwierdzenie, że potrzeby kadrowe pracodawcy nie mogą być spełnione – na podstawie danych dotyczących bezrobotnych i poszukujących pracy lub też wyników rekrutacji prowadzonej przez pracodawcę.

 

Możliwe jest również uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowca w tzw. trybie uproszczonym – bez informacji od starosty. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy zawód lub rodzaj pracy, który miałby wykonywać cudzoziemiec, będzie ujęty w specjalnym wykazie. Uzyskanie informacji od starosty nie jest też konieczne przy przedłużaniu zezwolenia, o ile dotyczy ono tego samego pracownika i tego samego stanowiska.

 

Zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca wydawane jest na czas określony (maksymalnie 3 lata), chyba że pełni on funkcję w zarządzie firmy mającej status osoby prawnej i zatrudniającej (w dniu składania wniosku) więcej niż 25 osób – wówczas zezwolenie może obejmować nawet 5 lat. Jeśli cudzoziemiec ma być oddelegowany do wykonania usługi eksportowej, zezwolenie obejmuje zaś tylko okres delegacji. Z uzyskaniem zezwolenia wiąże się opłata na rzecz Skarbu Państwa (od 50 do 200 złotych, w zależności od rodzaju i czasu obowiązywania zezwolenia). Opłata za wniosek o przedłużenie wynosi połowę kwoty wymaganej w przypadku uzyskiwania zezwolenia. Istnieje 5 rodzajów zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie RP udzielanych przez wojewodę, oznaczonych literami od A do E. Zezwolenie na pracę sezonową jest oznaczone literą S i udzielane przez starostę.

 

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy – czy zezwolenie jest potrzebne?

Istnieją jednak przypadki, w których zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca nie jest potrzebne. Dotyczy to m.in. obywateli krajów, takich jak:

 • Rosja,
 • Ukraina,
 • Białoruś,
 • Gruzja,
 • Mołdawia,
 • Armenia.

 

W tym przypadku obowiązuje uproszczona procedura zatrudnienia, o ile cudzoziemiec będzie wykonywać pracę przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (niezależnie od ilości pracodawców). Wówczas pracodawca ma jedynie obowiązek złożenia w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze zatrudnienia.

 

Zezwolenie na pracę cudzoziemca w Polsce nie jest również wymagane w szeregu innych przypadków wymienionych w art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265). Bez dodatkowych formalności można zatrudniać m.in. uchodźców, osoby z zezwoleniem na osiedlenie się w Polsce, obywateli państw członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii. Ponadto zezwolenie nie jest wymagane dla:

 • nauczycieli języków obcych w przedszkolach, szkołach, placówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli, kolegiach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w Ochotniczych Hufcach Pracy (OHP),
 • studentów studiów stacjonarnych odbywanych w RP (ale tylko w lipcu, sierpniu i wrześniu),
 • studentów, odbywających staże zawodowe, do których kierują organizacje będące członkami międzynarodowych zrzeszeń studentów,
 • delegowanych na terytorium RP przez pracodawcę zagranicznego, jeżeli zachowują oni miejsce stałego pobytu za granicą, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.

 

Rekrutacja pracowników z zagranicy

Jesteś zainteresowany uzupełnieniem kadry o cudzoziemców, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Najlepszym pomysłem będzie rekrutacja pracowników z zagranicy zorganizowana przez rzetelnego pośrednika, takiego jak Leasing Team. Tą drogą możliwe jest zatrudnienie pracownika z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii czy innych krajów Wschodu, a także z krajów azjatyckich, takich jak Indie, Nepal czy Filipiny. Dzięki temu nie tylko zostaniesz wyręczony we wszelkich formalnościach, ale również zyskasz pracowników o kompetencjach idealnie pasujących do danego stanowiska. W ramach usługi możliwa jest również pomoc w prowadzeniu kadr i płac, a także organizacji zakwaterowania czy dojazdu. Agencja zajmuje się również przygotowywaniem umów. Dzięki temu skomplikowany proces zatrudniania cudzoziemców staje się znacznie prostszy!