Co musisz wiedzieć o zatrudnieniu?

Jeśli pomyślnie przejdziesz wszystkie etapy procesu rekrutacji i pracodawca zaoferuje Ci pracę, masz przed sobą ostatnie zadanie – dopełnienie formalności związanych z zatrudnieniem.  


 1. Wypełnienie dokumentów

 

Pracodawca przekaże ci komplet dokumentów, których wypełnienie jest niezbędne do skutecznego zatrudnienia pracownika. Będą to:

 • kwestionariusz osobowy,
 • PIT-2,
 • informacja o podwyższonych kosztach (wypełniasz, jeśli twoje miejsce zamieszkania znajduje się w innej miejscowości niż miejsce wykonywania pracy),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na wskazane konto,
 • oświadczenie jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka.

 

 1. Podpisanie umowy

Po wypełnieniu dokumentów podpisujesz umowę o pracę lub umowę o pracę tymczasową oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy. Jeśli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, pracodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcie przez ciebie pracy, powinien pisemnie potwierdzić wszystkie ustalenia i warunki. W ciągu 7 dni od zatrudnienia, pracodawca powinien poinformować Cię m.in. o: obowiązującej normie czasu pracy, terminach i sposobie wypłat wynagrodzenia, wymiarze urlopu wypoczynkowego, długości wypowiedzenia.

 

 1. Badania lekarskie

Na podstawie wypełnionego przez Ciebie kwestionariusza osobowego, pracodawca wystawi Ci skierowanie na badania lekarskie. Są one obowiązkowe i mają na celu wykluczenie przeciwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Ich koszt ponosi pracodawca. Bez nich nie możesz zostać dopuszczony do pracy.

 

 1. Szkolenie BHP

Przed rozpoczęciem pracy musisz odbyć wstępne szkolenie z zakresu przepisów BHP, a także instruktaż ogólny i stanowiskowy organizowany przez pracodawcę. Szkolenie jest ważne przez 5 lat i stanowi warunek konieczny dopuszczenia pracownika do pracy.

 

 1. Ubezpieczenie

W ciągu 7 dni od daty zatrudnienia pracodawca ma obowiązek zgłosić Cię jako swojego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a następnie odprowadzać za Ciebie określone składki ubezpieczeniowe: emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową. ZUS pobiera i przekazuje innym instytucjom również składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.