Case studies Rekrutacja i doradztwo HR

1. Skuteczna realizacja rekrutacji metodą executive search

Firma z branży FMCG powierzyła GK LeasingTeam zrekrutowanie trzech Dyrektorów Sprzedaży Regionalnej. 

Efektywna realizacja procesu

Zespół GK LeasingTeam przeprowadza analizę i opracowuje strategię rekrutacji opartą przede wszystkim na direct search i zaawansowanych metodach weryfikacji kompetencji. Z puli 84 kandydatów, kryteria spełniają 34 osoby. Po preselekcji, 15 z nich zostaje zaproszonych na assessment center (AC). Na podstawie AC zespół GK LeasingTeam rekomenduje 9 kandydatów, z których klient zatrudnia 3.

 

Osiągnięty cel: niższe koszty, sprawdzeni kandydaci i szybsza realizacja procesu

Dzięki przekazaniu GK LeasingTeam procesu rekrutacji, wskaźnik cost-per-hire poprawia się o 16%, przy jednoczesnym obniżeniu pełnoetatowego czasu pracy klienta z 332 do 18 roboczogodzin (czas obejmujący analizę raportów, spotkania z kandydatami i podjęcie decyzji), co zmniejsza zaangażowanie klienta o 94%. Dodatkowo, dzięki powołaniu zespołu dedykowanego tylko do obsługi tej rekrutacji, GK LeasingTeam realizuje proces w 2 razy krótszym czasie – w miesiąc, zamiast dwóch.

2. Efektywna realizacja procesu rekrutacji

Firma z branży Call Center o bardzo dużym zapotrzebowaniu kadrowym, oferująca niewysokie wynagrodzenia, powierza GK LeasingTeam realizację procesu rekrutacji 6 osób.

Staranna selekcja kandydatów

W odpowiedzi na ogłoszenia spływa 900 aplikacji. Zespół GK LeasingTeam analizuje zgłoszenia i z wybranymi kandydatami przeprowadza wywiady telefoniczne. Do dalszego etapu rekrutacji zostaje zaproszonych 90 osób, z czego na spotkanie przychodzi 60. Po przeprowadzeniu rozmów rekrutacyjnych GK LeasingTeam rekomenduje klientowi 21 osób. Klient zaprasza na spotkanie 18 osób, z których finalnie zatrudnia 6.

 

Osiągnięty cel: zwiększenie efektywności realizacji procesu rekrutacji

W konsekwencji działań GK LeasingTeam, wskaźnik interview-to-hire procesu rekrutacji, realizowanego do tej pory analogicznie w organizacji klienta, poprawia się ponad trzykrotnie, tj. z 10:1 do 3:1. 

3. Optymalizacja kosztów dzięki dopasowaniu wielkości zatrudnienia do poziomu produkcji

Firma z branży przemysłowej, charakteryzująca się sezonowością produkcji, zwraca się do GK LeasingTeam o rozwiązanie optymalizujące koszty zatrudnienia. 

Analiza i rozwiązanie

Na podstawie dotychczasowych zamówień i oczekiwanych zleceń, zespół GK LeasingTeam przeprowadza analizę porównawczą poziomu zatrudnienia i poziomu produkcji. Analiza wykazuje, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla firmy jest utrzymanie wielkości stałego personelu na poziomie 70% zatrudnienia. Takie rozwiązanie pozwala firmie korzystać ze sprawdzonych pracowników i jednocześnie daje jej 10-20% bufor na wypadek spadku produkcji. Pozostałe 30% zatrudnienia firma może uzupełniać pracą osób oddelegowanych przez GK LeasingTeam w okresach wzmożonej produkcji.

 

Osiągnięty cel: obniżenie kosztów zatrudnienia

Zaimplementowanie rozwiązania GK LeasingTeam pozwala firmie dopasować poziom zatrudnienia do poziom rzeczywistej produkcji, a tym samym wyeliminować straty w okresach przestojów lub spadków produkcji. W momencie zatrzymania linii produkcyjnej dla ok. 20% załogi na okres jednego tygodnia, firma oszczędza 3% miesięcznych kosztów utrzymania zespołu. W ten sposób redukcja zatrudnienia nie obciąża firmy dodatkowymi kosztami, a sprawdzony zespół już po tygodniu może wrócić do pracy. 

4. Skuteczny system motywacyjny

GK LeasingTeam współpracuje z firmą z branży usługowej, do której deleguje 500 pracowników. Nadzór nad pracownikami sprawują kierownicy firmy, którzy zaczynają skarżyć się na zbyt małą liczbę osób do pracy i wnioskują o nowe etaty. Firma zwraca się do GK LeasingTeam o zweryfikowanie przyczyny zaistniałej sytuacji.

Analiza i rozwiązanie

Zespół GK LeasingTeam przeprowadza analizę, która wykazuje, że przyczyną problemu jest bardzo wysoki poziom absencji pracowników, który wymusza dużą liczbę nadgodzin, a tym samym generuje bardzo wysokie koszty. Na bazie swojej eksperckiej wiedzy i doświadczenia branżowego zespół GK LeasingTeam rekomenduje zbudowanie systemu motywacyjnego dla kierowników, opartego na kluczowych wskaźnikach efektywności (KPI), wspierających efektywne zarządzanie pracownikami.

 

Osiągnięty cel: obniżenie kosztów zatrudnienia

Wprowadzenie rozwiązania zaproponowanego przez GK LeasingTeam powoduje efektywne wykorzystanie obecnego poziomu zatrudnienia. Zamiast nadgodzin (ok. 10% wszystkich wypracowanych godzin) wprowadzone są nowe etaty, zredukowane absencje i zmienione kryteria premiowania. W wyniku działań koszty zatrudnienia są obniżone o 20,1%.