Ostatnie tygodnie są szczególnie trudnym i wymagającym czasem dla nas wszystkich. Część klientów Grupy LeasingTeam, do których byli delegowani nasi Pracownicy na mocy umów cywilno-prawnych, zostało zmuszonych do zamknięcia swoich placówek. By przetrwać ten trudny czas, Pracownicy ci mogą skorzystać z państwowego wsparcia gwarantowanego w specustawie, w tzw. Tarczy Antykryzysowej. Poniżej przekazujemy najważniejsze informacje i wytyczne obowiązujące na dzień dzisiejszy. 

 

JAK UZYSKAĆ WSPARCIE W PIERWSZYM MIESIĄCU?

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

 • Wykonywać umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.
 • Przychód pracownika z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożył wniosek o świadczenie postojowe nie może przekroczyć kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (ok. 15 500 zł brutto).
 • Nie można posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkać na terytorium Polski i być obywatelem RP lub posiadać prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP (będąc obywatelem państwa członkowskiego UE) lub być cudzoziemcem posiadającym w RP prawo legalnego pobytu na innej podstawie.
 • Nie wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

 

Co można zyskać?

 • Otrzymać środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów:
  • Jednorazowe wsparcie w wysokości 2080 zł,
  • Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 • Wypłata przelewana jest na rachunek bankowy.

 

Jak złożyć wniosek?

 • Aby otrzymać świadczenie postojowe, zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (tu: LeasingTeam).
 • Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać oświadczenie od Zleceniobiorcy, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.
 • Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.

 

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

W związku z powyższymi wymogami, prosimy zainteresowanych Pracowników – Zleceniobiorców o przesłanie do swoich koordynatorów:

 • skanu umowy zlecenia (w formacie PDF, max 1 MB),
 • oświadczenia o niepodleganiu  ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.

Wnioski będą składane sukcesywnie, zaczynając jeszcze w kwietniu i w kolejności otrzymywanych zgłoszeń.

 

W JAKI SPOSÓB STARAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE POSTOJOWE ZA KOLEJNE OKRESY?

 

Pierwszy wniosek o świadczenie postojowe jest składany do ZUS za pośrednictwem pracodawcy (LeasingTeam), natomiast kolejne Zleceniobiorca składa samodzielnie w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty pierwszego świadczenia. Jeśli wypłata pierwszego świadczenia nastąpiła w maju, drugi wniosek można złożyć w czerwcu.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze wsparcia po raz kolejny?

 • Złożyć oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie (oświadczenie jest elementem formularza wniosku o kolejną wypłatę, dostępnego na stronie internetowej ZUS).
 • Wykonywać umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.
 • Przychód pracownika z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożył wniosek o świadczenie postojowe nie może przekroczyć kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (ok. 15 500 zł brutto).
 • Nie można posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkać na terytorium Polski i być obywatelem RP lub posiadać prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP (będąc obywatelem państwa członkowskiego UE) lub być cudzoziemcem posiadającym w RP prawo legalnego pobytu na innej podstawie.
 • Nie wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

 

Jak złożyć wniosek?

 

Co można zyskać?

 • Otrzymać środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów:

- Wsparcie w wysokości 2080 zł,

- Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

 • Wypłata przelewana jest na rachunek bankowy.
 • Świadczenie możesz otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.
 • Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie trzy razy.

 

> W przypadku dodatkowych wątpliwości, sprawdź naszą sekcję Najczęściej zadawane pytania dotyczące świadczenia postojowego.